СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ

[button link=“https://sbp.bg/wp-content/uploads/2020/04/tvor-ch-eski-stipendii-za-podpomagane-na-mladi-i-na-iztyknati-tvorci-i-na-drugi-mladi-specialisti-v-oblastta-na-kulturata-uslovi-ja-1.pdf“ type=“big“ newwindow=“yes“] ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ [/button]

 

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И НА
ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ И НА ДРУГИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В
ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Национален фонд „Култура“
Обявява набиране на кандидати по програма „Творчески стипендии за
подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти
в областта на културата“.
Кандидатстването се осъществява в посочения срок за кандидатстване чрез:
онлайн системата за кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg
или чрез изпращане по поща/куриер на адрес Министерство на културата –
гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17, Национален фонд „Култура“ на
електронен носител. И в двата случая кандидатстването е възможно само
след задължителна регистрация в електронната система за онлайн
кандидатстване.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български
творци и артисти, упражняващи своята професия на свободна практика и
пряко засегнати от въведената от Министерството на здравеопазването
противоепидемична мярка за преустановяване на всякакъв вид масови
мероприятия територията на страната – включително културноразвлекателни, (в т.ч. театри, концерти), чрез кандидатстване пред
Национален фонд „Култура“. Българските творци и артисти,
осъществяващи дейността си като свободни професии в областта на
културата и изкуствата, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа
само ако не кандидатстват и не получават безлихвен кредит или друга
финансова подкрепа на друго основание, предвидено в нормативен акт във
връзка с епидемията от COVID-19. Чрез Програмата ще се позволи
подпомагане на широк кръг творци да продължат работата си, както и
осигуряване на условия за създаване на творчески продукти, които да се
реализират след отмяна на извънредното положение.
Предлага се индивидуалният размер на финансовата подкрепа за едно лице
да се формира за период, включващ периода на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – от 13.03.2020
г.до 13.05.2020 г., и 1 месец след неговата отмяна.
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
от 21.04.2020 г. (00:00) до 30.04.2020 г. (15:00)
Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма
да бъдат приемани.
РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ
Общ размер на средствата по Програмата – 2 500 000 лв.;
Творческа стипендия за едно лице – 720 лв. месечно за срок от 3 месеца.
Средствата, неусвоени поради изчерпване на кандидатите, се разпределят
към останалите програми на НФК.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Културни дейци – самоосигуряващи се лица, включително самонаети,
физически лица, работили през 2019г. на граждански и авторски договори,
упражняващи свободна професия – в областта на културата и изкуствата,
чиято дейност е пряко свързана с публично представяне на културен
продукт.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
На оценка подлежат кандидатурите, които отговарят на условията за
допустимост – подадени в срок и съдържащи всички изискуеми
документи.
Оценяването на кандидатите се извършва при следните критерии:
1. средномесечен осигурителен доход за 2019 г. до 1 000 лв. ;
2. кандидатите да не са получили безлихвен кредит или друга финансова
подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в
условията на епидемията от COVID-19;
3. съответствие с целите на програмата;
4. спазване на техническите изисквания;
5.изискванията по т.1 и т. 2 се декларират (декларация, приложение 2).
Класирането на кандидатите по посочените критерии се извършва от
техническа комисия по реда на тяхното постъпване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Формуляр за участие;
2. Приложение 1. Творческа биография на кандидата;
3. Заверено копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за
2019 г.;
4. Приложение 2. Декларация
ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Документите на кандидати, които не съдържат изискуемите формуляри
и/или данни, не се разглеждат;
Класираните кандидати получават по декларирания e-mail уведомление за
одобреното финансиране и указание за начина на сключване на договора;
Изпълнителният директор на НФК сключва договор с класираните
кандидати за предоставяне на финансовото подпомагане в двуседмичен
срок от съобщаването на резултата;
При предоставяне на неверни данни или непредоставяне на данни в договор,
бенефициентът губи правото си на финансово подпомагане

Един коментар към публикацията “СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ

  1. Здравейте!
    Мога ли да кандидатствам, като нова, нямам точка 3. Заверено копие на годишна данъчна декларация по чл. 50,нито съм член. Пиша свободно, любителски, по професия съм педагог по изобразително изкуство.
    Благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Е СЪЗНАНИЕ
Next post САМ В СВЕТА И САМ ПРЕД БОГА