90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕВТИМ ЕВТИМОВ

Лалка ПАВЛОВА   МНОГОИЗМЕРНИЯТ ОБРАЗ НА ДОМА В СТИХОТВОРЕНИЯТА „ПОРАСНАТ ЛИ РЕКИТЕ”, „БЪЛГАРСКА СОФРА”, „И ВСИЧКО ПАК Е ВЕЧНО”   Темата за България и българското...