ИЗЛЪЧВАШЕ ПОЕЗИЯ И ДОСТОЙНСТВО

(За Георги Джагаров) Никола Инджов   Кла­си­чес­ки­ят кон­ф­ликт Са­ли­е­ри – Мо­царт, пре­вър­нат от Пуш­кин в лес­но раз­би­ра­е­ма ме­та­фо­ра за съ­пер­ни­чес­т­во в из­кус­т­во­то, въз­ник­ва из­г­леж­да при...