ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата цели финансиране на разходи за създаване на артистични проекти на културни дейци в многообразни сфери на изкуството и културата

 

 

 

2020

 

ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Програмата цели финансиране на разходи за създаване на артистични проекти

                                                                                                                                                    на културни дейци в многообразни сфери на изкуството и културата

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

В настоящия документ е описан регламентът за кандидатстване, последващите процеси за одобрените кандидати и процедурата за отчитане, свързани с програма „ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ“

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, СРОКОВЕ И ПЕРИОДИ / 2

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА / 3

 

ВАЖНИ РАЗПОРЕДБИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ, КАСАЕЩИ ПРОГРАМАТА / 3

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ / 4

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ / 4

 

ДОПУСТИМОСТ /5

 

НЕДОПУСТИМОСТ / 6

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ / 7

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ / 7

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА / 8

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ / 8

 

ОТЧИТАНЕ / 9

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ – DE MINIMIS / 10

 

 

 

 

 

 

Национален фонд „Култура“

обявява конкурс по програма „Творчески инициативи“

 

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване.

 

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 06.08.2020 г. (11:00 ч.) – 04.09.2020 г. (15:00 ч.)

Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани.

При възникнали въпроси от Ваша страна във връзка с условията на програмата, можете да се свържете с нас на посочения имейл адрес: creative@ncf.bg

 

Периоди и срокове*:

 

 

 

ДАТА ЗА НАЧАЛО НА ПЕРИОДА КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА СЪБИТИЯТА

(Срок за реализация и разпространение на проектите)

СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ СРОК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
6 август 4 септември 10.2020 – 03.2021 октомври април 2021

 

                              *Проектите могат и е препоръчително да бъдат отчетени преди, но не и след посочения краен срок!

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

 1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

 

 

 • Цели

 

– финансово подпомагане на физически лица, включително  еднолични търговци, за създаване, провеждане и/или разпространение на културни продукти/услуги

–  подкрепа за поддържане на творческия потенциал на индивидуалните артисти

–  осигуряването на  достъп на аудиторията до създадените артистични продукти

– подпомагане за популяризиране на българско изкуство и култура пред широка публика (включително международна) по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин

– устойчиво и активно присъствие на разнообразни форми на изкуство и артисти в местни, национални и международни платформи за разпространение

 

 • Приоритети

 

– проекти, които предвиждат план за въвеждане и/или разпространение на постигнатите резултати след финализиране на проектната дейност

– проекти с потенциал за устойчивост и надграждане на проектното предложение

– проекти, включващи популяризирането на широк спектър от формати и жанрово съдържание

– проекти с ясна стратегия за адаптиране към кризисната ситуация

– проекти, които имат интерактивен механизъм за по-активното въвличане на публика

– проекти, които въвеждат иновативен подход за представяне на културно съдържание

– проекти, предвиждащи публично разпространение на планираните дейности

 С приоритет се разглеждат проекти, които популяризират българско културно съдържание или такова, което засяга и популяризира български произведения.

 

 

 

 

 

 1. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

 

Проектните дейности, финансирани от Национален Фонд “Култура”, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените срокове. Всички разходи по проекти, направени извън тези срокове, ще се считат за недопустими и няма да бъдат зачитани от Национален фонд „Култура“.

 

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА СЪБИТИЯТА

(Срок за реализация на проектите)

 

СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

СРОК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
10.2020 – 03.2021 октомври 04.2021 г.

 

 

 

 1. РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ

 

Програма”Творчески инициативи“ финансира разходи по проекти на стойност 4 000 лв.

 

МИНИМАЛНА ИСКАНА СУМА ПО ПРОЕКТ МАКСИМАЛНА ИСКАНА СУМА ПО ПРОЕКТ ГОДИШЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
4 000 лева

 

4 000 лева 12 000 000 лева

 

В случай че общата стойност на проектното предложение надхвърля сумата от  4 000 лв. бенефициентите получават финансова подкрепа от Национален фонд “Култура”на стойност от

 4 000 лв. , а останалата част от бюджета на проекта е  личен принос (финансов и нефинансов).

           

Върху сумата се начисляват осигурителни вноски в случай че не е самоосигуряващо се лице! Бенефициентът сключва договор с НФК. В сумата са включени осигуровки за сметка на НФК и бенефициента.

 

 

 

 

 

 1. ДОПУСТИМОСТ

 

 • Кандидати

 

 

– физически лица, извършващи дейност в сферата на културата* (според Чл. 33. от ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА), в областта на музикалното, танцовото, театралното изкуство, пърформанса, екранните, визуалните изкуства, литературата

 

*Програмата предвижда възнаграждение единствено за индивидуални физически лица.

* Право на кандидата е той да включи други артисти на доброволен принцип или като част от по-голям проект, но няма право да заплаща хонорари.

 

 * Особености

Допуска се създаването на съвместна творческа дейност от максимално 8 участници. За подобен тип участие е задължително всеки един участник в груповия проект да подаде индивидуално кандидатурата си през личния си профил като физическо лице за кандидатстване през онлайн системата на НФК. Всеки кандидат подава своята кандидатура и получава сумата от 4 000 лв. при одобрение.

При групов проект всеки един от кандидатстващите участници в него трябва да напише наименованието на проекта по един и същи начин и задължително да попълни последното поле на Приложение 2.

Моля, обърнете внимание на Приложение 2 (последната точка се попълва само от кандидатите, които предвиждат съвместна творческа дейност).

 

 • Проекти

 

-предвиждащи създаване и/или разпространение на културна инициатива в сферата на музикалното, танцовото, театралното изкуство, пърформанса, екранните, визуалните изкуства, литературата под формата на културно съдържание и/или услуга, които популяризират българско културно съдържание или засягат и популяризират български произведения

– за създаване и/или разпространение на адаптирано съдържание – в публична среда* или онлайн

*под разпространение в публична среда се разбира представяне на проекта пред публика на живо преди март 2021 г., съгласно ограниченията

– за преструктуриране на традиционния начин на разпространение на дейността на кандидата с цел разширяване, привличане на нова или запазване на настояща        аудитория

– за провеждане на интерактивни събития на избраното място в дигитална / публична среда

– за артистични събития, използващи нетрадиционни методи на представяне и/или разпространение (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение)

– за представяне на нов културен продукт/услуга в дигитална / публична среда (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение)

– за провеждане на съпътстващи събития, целящи промотиране пред и привличане на публика към конкретна културна дейност (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение)

– непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата

– които съответстват и не противоречат на условията на програмата “Творчески инициативи”

 

 • Разходи

 

– за възнаграждение на културен деец

 

 

 1. НЕДОПУСТИМОСТ

 

 • Кандидати

 

– лица с повече от един проект в конкурсната сесия на  в настоящата програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“

– лица, намиращи се в трудови правоотношения към момента на кандидатстване

– лица,  получаващи парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване към момента на кандидатстване

– лица с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“

– лица с два одобрени за финансиране проекта от Национален фонд „Култура“ през същата календарна година -/Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г./

– кандидати с липсващи или неверни данни

– лица, дарители на НФК

– лица, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата

– служители на Национален фонд „Култура“ и членове на комисията по чл. 7 от Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“

 

 • Проекти

 

–  проекти, изискващи извършване на разходи по възлагане на други лица за осъществяване на дейности за създаване на текстово и/или аудиовизуално съдържание,     редакция, администриране и осчетоводяване на дейности*

– проекти с липсващи и/или непълни документи

– проекти и дейности с неуредени права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права

– проекти, подкрепени с финансови средства от Министерство на културата по реда на чл. 14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата

– проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация

 

 

*Допустимо е включването на юридически лица единствено като партньори с цел осъществяване на по-устойчиво и дългосрочно развитие на проекта.

 

 

 

 • Разходи

 

– не се допуска наемане и заплащане  на друго физическо лице за изпълнение на дейностите по проекта

– дейности, извършени преди подписването на договора или несвързани пряко с целта на проекта

– дейности, предмет на финансиране по други конкурсни програми на НФК

-дейности, които са извън посочените в точка 4. Допустимост

– промотиране на търговски продукти

– дейности, свързани с политически партии и религиозни институции, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии и религиозни движения

– разходи по проекти, направени извън посочените срокове за реализация и отчет

– за вече реализирани дейности

 

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ *

 

Вид документ и пояснение 
1 Формуляр за участие 

 

2 Приложение 1- Творческа биография на кандидата 
3 Приложение 2 – Значимост, мотивация, очакван ефект и съвместна творческа дейност – ключова информация и аргументация на планираните дейности, *pdf формат
4 Приложение 3 – Подписана декларация, по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален Фонд “Култура”
5 Приложение 4 – Подписана декларация, че кандидатът не се намира в трудови правоотношения и не получава парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване към момента
6  Приложение 5 – Контролен лист

                    

 * Попълването на всички посочени в таблицата документи е задължително.

  Подаването на изискуемите документи в онлайн системата на Национален Фонд “Култура” е възможно САМО след задължителна регистрация на кандидата и предполага конвертирането на файловете в pdf формат.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

  При трудни за разчитане документи комисията не се ангажира с тяхното разглеждане.

        При подаване на документите чрез онлайн системата кандидатите се съгласяват да се спазват общите условия.

 

 • Документи, извън формата на предоставените Приложения, изискуемите формати или непълен комплект документи, не се допускат до разглеждане от експертната комисия по оценка на проектите
 • Не подлежат на разглеждане проекти изпратени по пощата или e-mail
 • Сканираните оригинали (цветно) на документи трябва да са с минимална резолюция 600 DPI.

Разглеждат се единствено  проекти, подадени в електронната системата на Национален Фонд “Култура”

 

 

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Комисията по оценка на проектите разглежда кандидатурите и изготвя списък с мотивирани предложения, които представя за одобрение на заседание на Управителния съвет (УС) на НФК. Въз основа на тези предложения, УС определя финалните решения по всеки от тях. Резултатите от конкурса се обявяват на интернет страниците на Министерство на културата и на Национален фонд „Култура“.

При оценяване на проектите по програма „Творчески инициативи“, освен посочените в чл.8 на НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г., ще се имат предвид следните допълнителни критерии:

 

 1. Технически съответствия и принос към целите, описани в условията на програма „Творчески инициативи“

– спазване на всички изисквания в съответствие с описаните целите и приоритетите на програма “Творчески инициативи”

 

 

 1. Оценка на кандидата с оглед на неговите качества и изяви до момента:

  – потенциал за създаване на бъдещи устойчиви резултати в извършваната от кандидата дейност

  – потенциал за надграждане на проектното предложение

 

 1. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

– Резюметата на одобрените проекти ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерство на културата и на тази на Национален Фонд “Култура”

– До пет работни дни след решението на Управителния съвет, на електронната страница на НФК се публикуват резултатите, заедно с инструкции за процедурния ред за получаване на финансова подкрепа от НФК

– Физическите лица, чиито проекти са одобрени за финансиране, сключват договор с НФК за правата и задълженията си по реализацията на проекта в срок до две седмици след публикуване на решението на УС на НФК

– Одобрените кандидати, които не са сключили договори в този срок, губят право на получаване на финансово подпомагане

– В случай на отказ от предоставеното финансово подпомагане е необходимо писмено известие за това до НФК, изпратено или по електронен път, или по поща/куриер

– При предоставяне на неверни данни или непредоставяне на данни в договор, бенефициентът губи правото си на финансово подпомагане

–  Изменение на параметри в договора се допуска само след одобрение на входирана молба от бенефициента, одобрение  и подписване на  допълнително споразумение с НФК

– Бенефициентът се задължава във всички рекламни материали, съобщения и медийни изяви, да указва участието и подкрепата на фонда, придружени с неговото официално лого

На произволен принцип ще бъдат избирани проекти, на чиято реализация ще бъде извършван мониторинг от упълномощен служител на НФК

 

 1. ОТЧИТАНЕ

За отчитане разходването на предоставените средства се изготвят и представят финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство, с изключение на случаите, в които цялата сума се разходва за възнаграждение на бенефициента. В този случай договорът по програмата представлява финансов отчет. Финансовият и съдържателният отчет относно изпълнението на проекта се  изпращат по поща/куриер  до офисите на НФК, на хартиената версия, съдържаща оригинал или заверено копие на разходна документация и на електронен носител. В случай, че разходите за реализацията на проекта по разходно-оправдателни документи са по-малки от отпуснатото целево финансово подпомагане, бенефициентът е длъжен да върне разликата по банкова сметка на НФК в срок от 7 работни дни след представянето на финансовия отчет.

 • Финансов отчет*

За доказване на реално извършени разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта, се представят оригинали или заверени копия от разходните документи, платежните документи и договорите, подписани и заверени с „Вярно с оригинала“, изготвени по съответния ред, съгласно действащия Закон за счетоводство, като при нужда се оказва съдействие за сверяване на копието с оригинала на счетоводния документ. – финансовият отчет следва да съдържа опис в табличен вид на извършените разходи по проекта и списък с приложените разходни и платежни документи

* На отчитане подлежи само отпуснатата сума от Национален фонд „Култура“. Не се покриват разходи над декларираните във формулярите за кандидатстване по проекта.

 • Съдържателен отчет

Отчитане се случва посредством видео материал (диск, флаш памет).

 

Съдържателният отчет включва описание на постигнатите резултати, (задължително по модела на „Матрица за съдържателен отчет“ на Национален фонд „Култура“ ), пресдосие и копия / екземпляри от всички материални, рекламни и други продукти, произтичащи от осъществяването на проекта.

Задължително за отчитане се представя видео материал с продължителност 3-5 мин, който представя процеса на работа и/или крайния резултат от дейността по проекта.

 

Изисквания за видео материалите:

 

Резолюция: full HD 1080×1920 пиксела / видеото да е на фокус, с чист звук и ясна картина

Формат: 16:9

Файлово разширение  – МP4 или AVI с максимален размер до 700 MB

 

Одобрените кандидати ще получат информация за допълнителни изисквания във връзка със съдържателния отчет след официално оповестяване на резултатите от програма “Творчески инициативи”.

 

Информация за платформата

С цел популяризиране и разпространение на финансираните дейности се предвижда създаване на YouTube канал, в който да бъдат споделени видео материали, предоставени от бенефициентите на програма “Творчески инициативи”.

 

При кандидатстване задължително се запознайте с НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ на Национален фонд „Култура“

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ – DE MINIMIS

*Моля, всеки кандидат да има предвид, когато по дадена процедура се финансират стопански дейности е налице помощ в полза на предприятие, независимо от това дали кандидатът е физическо лице и независимо дали е търговец.

Максималните размери (прагове) на средствата по тази програма, както и натрупването им, в рамките на едно и също предприятие, се контролират независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза. Размерът на предоставените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се сключва договорът по тази програма и получената минимална помощ от:

 1. предприятието кандидат/партньор;

2.предприятията, с които кандидатът/партньорът образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 3. всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата/партньора съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013; 4. предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с кандидата/партньора, които са се възползвали от минимална помощ, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ВАЖНО! Предвидените за финансиране дейности по процедурата са с икономически характер и е налице съществуващ пазар за тях. Следователно всички разходи по настоящата процедура, свързани с изпълнението на дейностите по проектното предложение, са с икономически характер и ще се считат за минимална помощ. При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура трябва да имате предвид, че за минимална помощ за кандидата ще се счита целият размер на исканата безвъзмездната финансова помощ. В случай, че по проекта се предвижда партньор/и да разходват средства същите ще се считат за минимална помощ на съответния партньор/и. В случай, че на кандидата ще му бъдат начислени служебно непреките разходи, то те ще се начисляват като минимална помощ на кандидата по проекта. С цел разпределяне на размера на минималната помощ, за която се кандидатства по настоящия проект в т. 18 от Декларацията за минимални и държавни помощи, следва да се посочи разпределението на минималната помощ между кандидата и партньора/ите / (в случаите, в които е предвидено да има партньор/и по проекта).

По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в букви а) – г) по-горе, посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. Кандидат/и и или партньор/и са недопустими да получат минимална помощ по настоящата процедура, ако попадат в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно:

а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския    парламент и на Съвета от 11 декември 2013г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354 от 28.12.2013 г.);

б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти.

По процедурата не се предоставят помощ на кандидат/партньор/и, когато отпускането ѝ води до нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2014 г., включително на чл. 1, букви в), г) и д) от Регламента.

ВАЖНО: Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, посочени по-горе в букви а) или б) , както и в един или повече от секторите или дейностите, обхванати от Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., то Регламентът се прилага спрямо помощта, предоставяна за съответните един или повече сектори или дейности, при условие че получателят на помощта гарантира посредством подходящи средства, като например разделение на дейностите или разграничаване на разходите, че дейностите в изключените сектори не се ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

Помощта de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, може да се натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190 от 28.06.2014 г.) до съответния размер, определен в чр. 3, ал. 2 на Регламента, като натрупването на минималните помощи е по вид дейности до съответия праг за конкретния вид дейност. В случаите на предприятия, които са в обхвата на Регламент (ЕС) 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114 от 26.04.2012 г.) приложимият праг за натрупване на минималната помощ, е до левовата равностойност на 500 000 евро.

Помощ de minimis не се кумулира с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи или с държавна помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако чрез това кумулиране може да се надвиши най-високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с Регламент за групово освобождаване или с Решения, приети от Комисията.

ВАЖНО! Данните за получените минимални помощи следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите и партньорите (когато е приложимо) в Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение към настоящата програма). Декларацията за минимални и държавни помощи се представя от кандидатите/партньорите на етап кандидатстване и впоследствие, в случай на одобрение на проектното предложение – преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към момента на оценка проверка, за ненадвишаване на максимално допустимия таван за получена минимална помощ, определен в чл. 3, т. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013, ще се извършва на база посочените данни в Декларация за получените минимални и държавни помощи. В съответствие с изискването за ненадвишаване на прага, определен в член 3, параграф 2, УО ще извършва служебна корекция в размера на БФП на всички предложени за финансиране проектни предложения на етап техническа и финансова оценка, така че да не възникне нарушаване на праговете по регламента.

Преди сключване на административния договор, УО ще извършва проверка по същество на декларираната от одобрените кандидати/партньор/и минимална помощ. В случай че бъде установена сума, която надвишава съответния таван, определен в чл. 3 на Регламент (ЕС) № 1407/2013, УО няма да сключи договор с кандидата/партньор/и. Проверката се осъществява посредством съпоставяне на цялата информация за получените минимални помощи, с която УО разполага, вкл. и проверка в ИС РМП, поддържан от министъра на финансите. УО не носи отговорност за погрешно декларирана сума на получена минимална помощ, довела до отказ от сключване на договор.

Помощите, които се предоставят на няколко части (т.е. когато кандидатът предвижда да ползва авансово и/или междинно/и плащане/ия), се сконтират към техния размер към момента на предоставяне. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към момента на предоставяне на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на предоставяне на помощта, в съответствие с чл. 3, ал. 6 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган преди всяко плащане с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова помощ е съобразена с праговете за съответния вид помощ, установени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. Следва да се има предвид, че не се разрешава предоставянето на нова минимална помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия и не е възстановило неправомерно получена държавна помощ (чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи).

Помощта de minimis се смята за отпусната от момента на подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО и бенефициента, независимо от датата на нейното изплащане на предприятието. Бенефициентът и партньорът е длъжен да документира и събира цялата информация относно прилагането на Регламента (ЕС) № 1407/2013. Така съставените документи трябва да съдържат цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че са спазени условията по Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Документацията относно индивидуалните помощи de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне. Документацията относно схемите за помощ de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ  по такава схема.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НАПУСНА НИ МАРГАРИТА ЛАПЕВА
Next post “ALLONS  ENFANTS  DE  LA  PATRIE!..”