НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЕЛИН ПЕЛИН”

С Т А Т У Т

 ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЕЛИН ПЕЛИН”

Приет с решение №  382 по протокол № 20/ 26.01.2017 г. на Общински съвет Елин Пелин

 

 1. ПРИНЦИПИ НА НЛН „ЕЛИН ПЕЛИН“
 • Националната литературна награда „Елин Пелин” (накратко НЛН „Елин Пелин”) е учредена от Община Елин Пелин и се присъжда приживе на български автори за популяризиране на творческото наследство на Елин Пелин и развитие на неговата традиция в областта на белетристиката.
 • НЛН „Елин Пелин” се връчва на пет години.
 • Носители на НЛН „Елин Пелин” могат да бъдат само физически лица.

 

 1. ЦЕЛ НА НЛН „ЕЛИН ПЕЛИН“

Основна цел на НЛН „Елин Пелин“ е да стимулира авторите за създаване на висок клас художествени белетристични произведения, утвърждаващи хуманизма и високите нравствени и естетически ценности, характерни за Елинпелиното творчество.

 1. ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА
 • Материален израз на НЛН „Елин Пелин” са плакет, грамота и парична сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева, която може да бъде актуализирана в годината на връчване. Финансовите средства се осигуряват от бюджета на Община Елин Пелин, дарения, други източници.
 • НЛН „Елин Пелин” няма конкурсен характер.
 • НЛН „Елин Пелин” се администрира от Община Елин Пелин.
 • НЛН „Елин Пелин“ е индивидуална и не може да се връчва за съавторство или да се поделя между двама или повече автори.
 • Предложенията се правят от творчески съюзи, културни и научни институти, издателства, граждани.
 • Юридическите и физическите лица могат да правят само по едно предложение за носител на НЛН „Елин Пелин”.
 • Наградата се присъжда само приживе.
 • За наградата не могат да бъдат предлагани лица, на които тя вече е присъждана.
 • Кандидатите попълват формулярза участие и предоставят по два екземпляра от изданията, придружени с мотивирано предложение, както и евентуално други материали, представящи ги. Предоставените материали не се връщат и остават за попълване на книжния фонд на общинска библиотека „Елин Пелин“ – град Елин Пелин.
 • Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с кандидатурите.
 • Не се изключва възможността НЛН „Елин Пелин” да не бъде присъдена.

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА НЛН „ЕЛИН ПЕЛИН“
 • Община Елин Пелин оповестява процедурата в един национален ежедневник и  литературни издания на творчески съюзи, на интернет-страницата и във „Фейсбук“ страницата на Общината, както и в Министерството на културата в срок до 1 февруари в годината на връчване на НЛН „Елин Пелин”.
 • Предложенията за НЛН „Елин Пелин” се внасят в Община Елин Пелин- отдел „Образование, хуманитарни и социални дейности“ в срок до 31март в  годината на връчване на НЛН „Елин Пелин” и направените предложения се обявяват в сайта на Община Елин Пелин.
 • Кметът на Община Елин Пелин назначава със своя заповед Консултативна комисия. В състава на комисията участват: зам.-кметът ОХСД на Община Елин Пелин, председателят на ПК по ЗОКСВС при Общински съвет Елин Пелин, последният носител на НЛН „Елин Пелин”, представители на Съюза на българските писатели, представител на Министерството на културата.
 • Физическите и юридически лица, номинирали творци за НЛН „Елин Пелин” нямат право да имат свой представител в Консултативната комисия. На свое заседание Консултативната комисия прави подбор на направените номинации за НЛН „Елин Пелин” и внася своето предложение за носители на НЛН до Кмета на Община Елин Пелин.
 • Консултативната комисия заседава в град Елин Пелин. Решенията ѝ се вземат с обикновено мнозинство.
 • Протоколът от заседанието на Консултативната комисия и предложенията ѝ се предоставят на Кмета на Община Елин Пелин.
 • Кметът на Община Елин Пелин внася проекто-предложение за носител на НЛН „Елин Пелин” на заседание на Общински съвет.
 • Общинският съвет със свое решение определя носителя на НЛН „Елин Пелин”. Решението се взема с обикновено мнозинство.
 • Срокът за определяне на носителя на НЛН „Елин Пелин” е до края на месец юни в годината на връчването ѝ.
 • НЛН „Елин Пелин” се връчва от Кмета на Община Елин Пелин  на тържествена церемония по време на Елинпелиновите литературни празници.
 • Не се изключва възможността НЛН „Елин Пелин” да не бъде присъдена.

 

 

 

Приложение № 1 : Формуляр за участие за присъждане на Националната литературна награда „Елин Пелин”

 

 

     Ф О Р М У Л Я Р

ЗА УЧАСТИЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

„ЕЛИН ПЕЛИН“

 

Вх. № ……………………./ Дата ………………..

 

І. ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗГОТВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

 

Име на институцията  
Представлявана от  
Адрес, телефон, e-mail,

лице за контакти

 

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТВОРБАТА НА НОМИНИРАНИЯ ПИСАТЕЛ

 

Заглавие на творбата  
Mесец и година на издаване  
Тираж  

 

ІІІ. ДАННИ ЗА НОМИНИРАНИЯ ПИСАТЕЛ

 

Име  
Адрес, телефон, e-mail  

 

 

Приложения:

  Приложение 1 Анотации на творбата на номинирания писател
  Приложение 2 Творческа справка за кандидата (1 бр.)
  Приложение 3 Снимка на автора (1 бр.)

 

Пълният комплект на предложението се подава на адрес: гр. Елин Пелин п.к.2100, пл. „Независимост“ № 1, отдел ОХСД, за Националната литературна награда „Елин Пелин“

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2022 г.

 

 

Дата:                                                                                                 Подпис:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ГЕОРГИ ЙОЧЕВ /РАЗКАЗ
Next post ВСЕОБХВАТЕН ПОРТРЕТ НА НИКОЛА РАДЕВ