МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”

 

Фондация  „Устойчиво  развитие за България”

и Организационен комитет

 

организират за учебната 2021/2022 г.

 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

 

Тема: „Мир за всички на планетата“.

 

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на международното сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите и стремежа за мир, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

 

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации  – на български и руски език  в три възрастови групи: І – ІV клас, VVІІ клас, VIII – ХІІ клас.

 

Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

 

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект  „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на международното сътрудничество между България, Русия и другите славянски страни, между България и други приятелски страни, да осмислят важността на диалога, приятелството и солидарността в борбата за мир.

 

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално.

В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса.

Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон, 35/50 см/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

Учениците могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.

 

Организация на конкурса:  

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 15  юни 2022 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в ХХІ век”

Фондация „Устойчиво развитие за България”

ул. „Шипка” № 34

                               1504  гр. София, Република България

/за рисунките/

 

E-mail: zaedno_21vek@mail.bg

/за писмените творби, медийните презентации и песните/

С молба линковете с медийните презентации и песните да  бъдат с по-дълъг срок на валидност.

 

             Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел.++359- 896719620

Национален дворец на децата:++359- 02 9202317

Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528

 

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и  адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

 

Награди:

Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите.

На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център в София, ако епидемичната обстановка позволява. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РУО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестник  „Учителско дело” и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители,  РКИЦ. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците.  Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

 

Моля, обърнете внимание!

 1. 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.
 2. 2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.
 3. 3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

 

                            Организационен комитет:

 1. Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за  България”  – председател на Организационния комитет
 2. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители
 3. Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ
 4. Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели
 5. Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата
 6. Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”
 7. Юрий Макушин –  ръководител на Представителството на Россътрудничество в България, директор на РКИЦ
 8. Марина Дадикозян – председател на Координационния съвет на руските съотечественици в България

 

                     Успех на всички участници!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТ

                                                                                                     Приложение 1

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В XXI ВЕК“

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

ИМЕ ……………………………………………………………………………………..  ВЪЗРАСТ ………………….

/собствено, бащино и фамилно име на участника/

АДРЕС …………………………………………………………., ТЕЛЕФОН…………..ЕЛ. ПОЩА…………..

УЧИЛИЩЕ ………………………………………………………………………………………….   КЛАС ………..

/ел. и пощенски адрес на училището и телефон/

ПРЕПОДАВАТЕЛ:  …………………………………………………………………………………………………….

/имена на преподавателя – научен ръководител на участника и телефон за връзка/

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

 

            Аз, долуподписаният/-ата ………………………………………………………………………………..

/трите имена на родителя/настойника/

Родител/настойник на …………………………………………………………………………………………………

/трите имена на детето/

 

Заявявам своето съгласие, че:

-с участието в Конкурса, авторските права на творбата на моето дете се предоставят безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса.

-творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана. Тя може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на дипляни, дискове, календари и други нетърговски цели, свързани с конкурса.

-с явяването си за получаване на награда за участие в конкурса  се съгласявам детето ми и аз да бъдаем заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство.

-предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

 

 

Дата: …..                                                        Подпис:  ……                       

Населено място: ……………….                      /……………………………………………………./                                                                              /трите имена на родителя/настойника/

 

Забележка: Ако участникът в Конкурса е над 18 г. попълва декларацията от свое име.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА СБП – ЮНИ ’22
Next post ПОЧИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВА