КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865” ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

„АПРИЛСКИ КАМБАНИ”

[button link=“https://sbp.bg/wp-content/uploads/2021/03/Априлски-камбани-регламент.pdf“ type=“big“ newwindow=“yes“] КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ[/button]

 

Настоящият конкурс се  посвещава на 145-та годишнина от Априлското въстание 1876г.

 

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите  за  свобода  по  време  на  Априлското  въстание,  да  възвеличават

подвига  на  априлци,  да  утвърждават  идеята,  че  споменът  за  съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват всички желаещи творци, без ограничения във възрастта, разделени в следните възрастови групи:

І възрастова група – от 11 до 15 години включително ІІ възрастова група – от 15 до 19 години включително ІІІ възрастова група – от 19 години

Всеки  автор  може  да  участва само  с  една творба. Тя трябва да е на български  език, непубликувана  до  момента  на  обявяване  резултатите от конкурса.

Конкурсът е явен. Произведението трябва да бъде придружено с попълнено заявление за участие по образец, което е приложено към регламента или може да бъде изтеглено от www.videlinapan.com

Организаторите    си   запазват   правото   да   не   допускат   до                              участие           в

конкурса  творби, които  не отговарят  на  темата на  конкурса.

 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА  ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

Творбите      за      участие      в      конкурса      се      изпращат     на                     имейл

videlina_1865@abv.bg или по  поща на адрес:

4500, гр. Панагюрище,

обл.Пазарджик пл.”20 април” №2

Народно  читалище  „Виделина” – за  конкурса „Априлски камбани”

Творби  за  участие ще  се  приемат до 10 април 2021г.

Резултатите    от    конкурса    ще    бъдат    публикувани    на    интернет страницата  на  читалището  до  20.04.2021г., както  и  чрез електронните медии на община Панагюрище.

 

ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ  И  НАГРАДИ

Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.

Две поощрителни награди „Млад талант”, съответно   в първа и втора възрастова група-диплом и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.

Една  голяма  награда  „Априлски  камбани”  в  трета  възрастова  група  –

диплом и парична награда в размер на 300 /триста/ лева.

До  три  допълнителни  награди  във  всички  възрастови  групи  –  диплом,

предметни награди и плакети.

Всички участници получават грамота за участие в конкурса.

Конкурсните  творби  не  подлежат  на  връщане  и  организаторите  си запазват  правото  да  ги  публикуват    с  цел  популяризиране  и  презентиране

на  конкурса.

 

 

СЪХРАНЕНИЕ  НА  ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените  лични  данни  ще  служат  само  за  целите  на  конкурса в  съгласие  със  Закона  за  набиране  и  съхраняване  на  личните  данни  и няма  да  бъдат  предоставени  на  трети  лица. Личните  данни  ще  послужат за  идентифициране  на  победителите  в  конкурса  и  съответното  им награждаване .

С     изпращане     на     творба     за    участие     в     конкурса,       участниците

автоматично  декларират, че  са  запознати  с  условията  на  конкурса  и  че  ги приемат.

Организаторите  си запазват  правото  на  документирне, излъчване и тиражиране  на  конкурса, както  и правото на  промени  в регламента

За справки и допълнителна информация:

0357    62002;    0889211270    –    секретар        на    НЧ    „Виделина-1865”;

videlinapan.com

 

ДО

НЧ „ВИДЕЛИНА-1865” ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

ОТ………………………………………………………………………………… (имена по документ за самоличност)

 

 

ЕГН…………………………,

с адрес:……………………………………………………………..………………………., Телефони за връзка:……………………………………..……………………, Електронна поща:…………… ……………………………………………….

 

 

С настоящето заявявам желанието си за участие в национален литературен конкурс „Априлски камбани”, организиран от Вас, като Ви предоставям за участие съобразно предварително обявения регламент една творба, приложена в настоящия плик с обозначение на авторството й, лично подписана от мен.

С подписване на настоящето заявление, декларирам:

  1. 1. Аз съм автор на приложеното произведение за участие в конкурса.
  2. 2. Приложеното към настоящето заявление конкурсно произведение не е:

– публикувано нито на хартиен, нито на електронен носител, нито по какъвто и да е начин в интернет – блогове, сайтове, социални мрежи и други и няма да бъде публикувано до момента на обявяване резултатите от конкурса.

– награждавано в други конкурси;

  1. 3. Известно ми е, че в случай на установяване на обстоятелствата по пункт

2 от настоящето заявление до обявяване на конкурсните резултати, творбата ми няма да бъде разгледана и допусната в конкурса.

  1. 4. Съгласен съм творбата ми да бъде разглеждана и оценявана по предварително обявените условия на конкурса.
  2. 5. Безусловно и неотменимо се съгласявам творбата ми да бъде ползвана

БЕЗВЪЗМЕЗДНО от организатора по начин, който същия намери за добре, без времеви и териториални ограничения, включително и да бъде публикувана на хартиен носител или електронен такъв или по какъвто и да е начин в Интернет – изцяло или отчасти след изричното упоменаване на авторството ми.

 

 

 

Участник:……………………………………………………………………… (собственоръчно изписани три имена и подпис на участника)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПЕТКО КАНЕВСКИ
Next post АНЖЕЛА ДИМЧЕВА /БИОГРАФИЯ