ДНЕС /27 АПРИЛ 2016/ ЧЕСТВАМЕ 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ! Пенчо П. Славейков

ДНЕС /27 АПРИЛ 2016/ ЧЕСТВАМЕ 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ!

Пенчо П. Славейков
1866 – 1912

Пенчо Славейков е роден на 27.04.1866 г. в Трявна. Той е най-малкият син на П. Р. Славейков, от когото наследява много като човек, гражданин и поет. Учи в Трявна и Стара Загора, където през 1876 г. баща му е назначен за учител. Преживяното в Стара Загора по време на Руско-турската война остава завинаги в съзнанието на бъдещия поет; тези „враснали тъй дълбоко в душата спомени“ служат на Славейков при работата му върху „Кървава песен“. Семейство Славейкови едва се спасява от пожарищата и се събира в Търново.
След края на войната се премества в Сливен, през 1897 г. – отново в Търново, където Петко Славейков издава вестниците „Остен“ и „Целокупна България“, а Славейков ги разпространява. В края на 1879 г.семейството се установява в София, където Славейков учи до 1881 г., когато след суспендирането на Конституцията от Александър I Батенберг баща му е арестуван и интерниран. Продължава образованието си в Пловдив. През 1883 Славейков е един от начинателите и водителите на ученическия „смут“ в Пловдивската реална гимназия – против лошото преподаване на „предметите“ /след като учители като П. Р. Славейков, П. Каравелов и Тр. Китанчев били заменени с „парфюмирани контета и умствено боси „възпитатели“. По това време е под въздействието не само на баща си, но и на бащиния си приятел Петко Каравелов. През тези години се заражда любовта му към народното творчество; бащата и децата записват народни приказки, песни, легенди, старинни предания. Славейков придружава често баща си в пътуванията му из различни краища на България за езикови, етнографски и фолклорни проучвания, изучава от първоизвора изкуството и езика на народа.
През януари 1884 г., след нещастен случай, заболява тежко. Въпреки продължителното лечение в Пловдив, София, Лайпциг, Берлин, Париж за цял живот остават поражения – затруднен вървеж /движи се с бастун/, пише с усилия и говори трудно. След тримесечна борба със смъртта Славейков се отдава на мрачни мисли, страда от пристъпи на меланхолия, от които търси лек в книгите и в творчеството. За да излезе от тежката криза, му помагат И. С. Тургенев и В. Г. Короленко с „Живи мощи“ и „Слепият музикант“. В борба с „неволята“ Славейков калява волята си и започва да гледа на страданието като на „велик учител“, извисяващ духа. Тази идея намира по-късно художествен израз в редица творби /“Cis moll“ и др./. Възгледът за страданието се затвърждава и от творческото му общуване по-късно с Х. Ибсен, Фр. Ницше, Х. Хайне и др. След нещастието у Славейков се заражда и склонността да осмисля творчески самотата. Стихотворенията, които пише по това време, са повлияни от Хайне, чиито творби чете в руски превод.
Към средата на 1884 г. семейството му е отново в София. През 1885 г. се сближава с Ал. Константинов. Двамата сътрудничат на сп. „Библиотека Свети Климент“ с преводи от руски поети. През Стамболовия режим Славейкови преживяват тежки години. Всички братя, високообразовани хора, владеещи чужди езици, автори на стихове, журналисти, публицисти и общественици, като демократи и русофили са подлагани неведнъж на преследване и побоища. Това затвърдява критичното отношение на Славейков към стамболовизма и изобщо към тогавашната българска обществено-политическа действителност, подхранва политическия му демократизъм. С критично-обществен патос са пропити много негови стихотворения от края на 80-те и първата половина на 90-те г. /“Бащин край“, „Любимий падишах“, „Дим до Бога“, „Манго и мечката“, „Цар Давид“ и др./. Същевременно Славейков пише и интимна лирика. Събира я в първата си книга „Момини сълзи“, създадена под неасимилираното влияние на Хайне. Бързо разбрал нейната незрелост, една година след излизането й Славейков иззема непродадените екземпляри, за да ги изгори.
В началото на 90-те г. се очертава друга тенденция на Славейковата поетическа мисъл – вглъбяване в света на исторически личности, велики творци, герои на духа. През 1892 г. в сп. „Мисъл“ се появяват първите редакции на поемите „Cis moll“, „Сърце на сърцата“, „Успокоения“, „Фрина“. По това време в поезията на Славейков се набелязват почти всички идейно-емоционални, жанрово-стилови насоки, характерни за зрялото му поетическо творчество – патриотична, баладична, фолклорна, интимно-лирична, философско-историческа, легендарна, източнодидактична и др.
През 1892 г. Славейков заминава да следва в Лайпциг философия. От Лайпциг сътрудничи редовно на сп. „Мисъл“ и на сп. „Българска сбирка“, създава поемите „Ралица“, „Бойко“, „Неразделни“, и други класически епически песни, първите глави на епопеята „Кървава песен“, много от миниатюрите в „Сън за щастие“.
Като студент Славейков си поставя за задача да разшири житейския, философския, естетическия си кръгозор, да школува при големи творци. Лекциите, които слуша, свидетелстват за многостранните му интереси: естетикът-неокантианец Й. Фолкелт чете история на новата философия, обща естетика, естетика на поетическото изкуство, естетика на драмата; философът-идеалист, психолог-експериментатор, физиолог и фолклорист В. Вунт – психология, етика, история на философията; Е. Елстер – история на немската литература, Вюлкер – лекции за творчеството на У. Шекспир; Волнер – за народния епос на южните славяни и др.
Интересът на Славейков към живописта и скулптурата го насочва към Лайпцигското дружество на любителите на изкуството, в което членува. Член е и на Лайпцигското литературно дружество; посещава театрални премиери. Вглъбява се в творчеството на Й. Гьоте и Хайне, чете изследвания за тях, интересува се не само от художественото им дело, но и от философските и естетическите им възгледи. Измежду десетките съвременни немски поети, които задържат вниманието му, се открояват Т. Щорм, Д. Лилиенкрон, Р. Демел, Г. Фалке, Н. Ленау и др. Чрез немски преводи Славейков се запознава със скандинавските литератури, проучва творчеството на Х. Ибсен, Й. Якобсен и др. Пръв в България се запознава с идеите на датския философ С. Киркегор; чете трудовете на Г. Брандес, К. Ланге, А. Шопенхауер, Ф. Ницше.
С многостранните си интереси, с неизтощимото си остроумие си спечелва авторитет сред българските студенти в Лайпциг. Още през първатa година на следването си е избран за председател на българската секция при Славянското академическо дружество, на следващата става председател на дружеството. Подготвя дисертация на тема „Хайне и Русия“ но не я завършва, защото не успява да поработи, както възнамерявал, в руски библиотеки.
В Лайпциг Славейков завършва /1896 г./ кн. 1 от „Епически песни“, подготвя кн.2, продължава да твори интимна лирика, извисявайки се над ранните си лирически произведения. /Стихосбирката „Сън за щастие“ е плод на многогодишна творческа работа в тази насока/. Изпраща първите си критически текстове, излезли във в. „Знаме“.
Славейков се завръща в България в началото на 1898 г. Назначен е за учител в Софийската мъжка гимназия и е командирован в Народната библиотека в София. Става близък помощник на д-р Кръстев в редактирането на сп. „Мисъл“ и е в центъра на литературния кръг „Мисъл“. Поддиректор /1901-09 г./ и директор /1909-11 г./ на Народната библиотека, директор на Народния театър /1908-09 г./. През септември 1908 г. предприема с театъра турне из Македония, което в Битоля, Прилеп и други селища се превръща в културна и обществена манифестация, чийто вдъхновител е поетът директор. За краткия си престой в Народния театър Славейков се проявява като енергичен, високоерудиран и талантлив ръководител и режисьор. Бранейки независимостта на театъра от некомпетентни вмешателства, влиза в конфликт с министъра на просвещението Н. Мушанов и напуска.
През 1909 г. е командирован в Москва за участие в честването на 100-годишнината от рождението на Н. В. Гогол. Заедно с проф. В. Златарски прибира в България костите на М. Дринов и библиотеката му. От Русия Славейков пише няколко писма до М. Белчева, в които се изявява като народолюбец и антимонархист, хуманист и демократ. По време на казионния Славянски събор /1910 г./ като ревностен славянофил-демократ, привърженик на идеята на „славянско единение на чисто културна почва и на основа на братско съгласие“ Славейков протестира в отворено писмо до делегатите на събора и в реч на публично събрание.
В началото на март 1911 г. е командирован в Цариград, Атина, Неапол, Соренто, Рим, за да се запознае с библиотечните сгради и с развитието на библиотечното дело. След завръщането си в София Славейков се отдава на трескава работа: завършва ч. 2 на „Кървава песен“ /IV-VI песен/, подготвя антологията „Немски поети“.
На 10 юли 1911 г. министърът на просвещението С. Бобчев го уволнява от поста директор на Народната библиотека и го назначава уредник на училищния музей при Министервото на народното просвещение. Славейков не заема длъжността и заминава за чужбина. Преди да отпътува, председателства събрание, на което се учредява клон на дружеството „Приятели на руския народ“ /с председател А. Франс/. В края на август Славейков е в Цюрих, където го посреща М. Белчева.
Живее в различни селища – Люцерн, Хофлу, Горат, Гьошенен, Андермат, Логано. Силният душевен гнет влошава здравето му. Славейков прави героични усилия да работи. В края на ноември пристига в Италия. Най-дълго се задържа в Рим – 3 месеца. През май 1912 г. отново е на път – през Флоренция, към Енгандините, към планината, търсейки лек за тялото и душата. В края на месеца пристига в курортното селище Брунате над езерото Комо, където на 28 май умира. Поради преждевременната му смърт, предложението на шведския проф. Ал. Йенсен, преводач на „Кървава песен“ и на други негови творби, да бъде удостоен с Нобелова награда, не е разгледано от Нобеловия комитет.
Погребан е в селското гробище; костите му са пренесени в България през 1921 г.
През 2007 година в Брунате е поставен негов паметник.
Родната къща на Славейков в Трявна е музей.

БИБЛИОГРАФИЯ

• Момини сълзи, 1888.
• Епически песни. Кн. 1. 1896.
• Блянове. Епически песни. Кн. 2. 1898.
• Епически песни. 1902.
• Сън за щастие, 1906. (Докле е младост…, Безумний вихър, Спря се орача…, Вият се облаци…, Капчици дъждовни…, Над безкрайните полета…, Над вършини и долини…, Плакала е горчиво…, Во стаичката пръска аромат, Ни лък ни дъхва…, Спи езерото…, Морна лятна нощ… и др.)
• Епически песни. 1882 – 1907, 1907. (Неразделни, Сърце на сърцата, Ралица, Фрина, Змейново любе, Късмет, Луд Гидия, Поет, Микел Анджело, Бойко, Харамии – 3, По жътва, Коледари, Cis Moll, Чумави, Симфония на безнадежността и др.)
• На Острова на блажените, 1910. (Сто двадесет души, Катунари, Над него ден изгрява, Баща ми в мен, Псалом на поета, Самоубиец и др.)
• Кървава песен. Част 1 – 3, 1911 – 1913.
• Немски поети, 1911.
• Книга на песните. Редактор д-р К. Кръстев, 1917.

13094402_806041546196581_9067667031630165426_n 13064571_806041549529914_7674023448612994934_o 13064476_806041589529910_2191520355535019712_o 13062977_806041576196578_6625455782582212903_o

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр. 15, 2016
Next post ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕР НА ПОЕТА НИКОЛА НИКОЛОВ